REGULAMIN KONKURSU
„Targi Ślubne z msalawa.pl”

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu i fundatorem Nagrody jest Mateusz Salawa fotografia, ul. Schweitzera 9/38, 30-695 Kraków, NIP 6793016311

2. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Targi Ślubne.

3. Konkurs odbywa się w dniu 12.02.2023 r. w godzinach 10-16 na stoisku Organizatora w czasie trwania Targów Ślubnych.

II. Warunki uczestnictwa oraz przebieg Konkursu

1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba pełnoletnia, która:

  • Wypełni zgłoszenie konkursowe (dostępne na stoisku Organizatora) podając: imiona, datę i miejsce przyjęcia ślubnego, e-mail, oraz nazwę profilu na Instagramie,
  • Wykona zadanie konkursowe polegające na opisaniu wymarzonej sesji narzeczeńskiej/ślubnej.

2. Opcjonalnym działaniem związanym z konkursem jest zaobserwowanie profilu @mateusz.salawa w serwisie Instagram.

3. Każdej parze przysługuje prawo do dokonania jednego zgłoszenia konkursowego.

4. Niespełnienie któregokolwiek z warunków opisanych w pkt. 1 równoznaczne jest z unieważnieniem zgłoszenia. W przypadku braku ustalonej daty i/lub miejsca przyjęcia ślubnego dopuszcza się pominięcie tego pola. W przypadku braku konta w serwisie Instagram dopuszcza się również pominięcie tego pola.

5. Spośród wszystkich zgłoszeń konkursowych organizator wybierze 1 zgłoszenie, które uzna w swojej opinii za najciekawsze.

6. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do dnia 19.02.2023 r. na Instagramie Organizatora

7. Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej wiadomością prywatną na Instagramie oraz mailowo.

III. Nagrody i warunki ich realizacji

1. W Konkursie przewidziana jest 1 nagroda w postaci INSTAXA NA WESELE, W ramach tej nagrody zwycięzca otrzymuje gratis do reportażu ślubnego usługę instax + 80 szt. wkładów.

2. Nagroda może być wykorzystana tylko w przypadku podpisania umowy na reportaż ślubny foto lub foto-wideo z Organizatorem. Umowa na realizację reportażu ślubnego foto lub foto-wideo musi zostać podpisana najpóźniej do dnia 31.03.2023 r. Po tym terminie nagroda traci ważność.

3. Nagrody nie można wymienić na jej wartość pieniężną.

4. Nagroda nie może zostać przekazana osobie trzeciej.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości realizacji nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości realizacji nagrody w sytuacji, gdy termin ślubu Uczestnika koliduje z zajętymi terminami Organizatora. Na życzenie uczestnika Organizator udostępnia informację o dostępności terminów na reportaż ślubny na dzień 12.02.2023 r.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy dokonywaniu zgłoszenia konkursowego, uniemożliwiające odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

8. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez dokonywanie kilku zgłoszeń przez te same osoby, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

9. Organizator może przyznać dodatkowe nagrody i wyróżnienia.

IV. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, można zgłaszać na piśmie w terminie 14 dni od momentu ogłoszenia wyników. Reklamacje zgłoszone po tym terminie nie będą rozpatrywane

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana mailowo na adres kontakt@msalawa.pl z dopiskiem “Reklamacja – Konkurs Targi Ślubne

3. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

V. Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na profilu Instagramowym Organizatora

3. Wzięcie udziału w konkursie równoznaczne jest z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na publikację zgłoszenia na profilach społecznościowych i/lub stronie internetowej Organizatora.

Total: